skip to main content

gaia data release 3 documentation

III Gaia data analysis

Chapter 7 Non-single stars

Author(s): Dimitri Pourbaix, Frédéric Arenou, Panagiotis Gavras, Eric Gosset, Jean-Louis Halbwachs, Christos Siopis, Alessandro Sozzetti, Nathalie Bauchet, Yassine Damerdji, Ludovic Delchambre, Jean-Baptiste Delisle, Paolo Giacobbe, Berry Holl, Alain Jorissen, Mario G. Lattanzi, Nicolas Leclerc, Thierry Morel, Gilles Sadowski, Johannes Sahlmann, Damien Segransan